Gemensam värdegrund på Hållplats Nolbygård

All verksamhet på Hållplats Nolbygård – Nolbygårds intresseförening, Hus till hus, Nolbygårds ekobageri & kafé och Petras redovisning  – vilar på en gemensam värdegrund om hållbar utveckling. Vi bedriver en miljö- och klimatengagerad verksamhet som vill ta ansvar och bidra till en hållbar utveckling. Vår verksamhet ska vara en föregångare inom miljö- och klimatarbetet. Vi arbetar för regelbunden uppföljning och med ständiga förbättringar. Vi bedriver en ekologisk verksamhet med stort fokus på resurshushållning och återanvändning. Hållplats Nolbygård strävar efter att bidra till hållbar utveckling i alla tre kategorierna eologisk, social och kulturell samt skonomisk hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet

Vi på Hållplats Nolbygård
 •   visualiserar och inkluderar både kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska fördelar med att välja hållbara alternativ.   
 •   skapar värde och möjligheter för företag och människor som inkluderar ekonomiska fördelar såväl som andra perspektiv som är avgörande för hållbar utveckling.
 •   utvecklar och hanterar produkter och tjänster som håller länge och ändå är ekonomiskt hållbara.
 •   skapar produkter, tjänster och processer som ingår i cirkulära ekonomier.
 •   bidrar till att ifrågasätta och förändra etablerade sanningar om vad som är livskvalitet och välstånd både nu och i framtiden.

Ekologisk hållbarhet

Vi på Hållplats Nolbygård
 •   värnar de naturliga kretsloppen och syftar till att garantera en långsiktigt hållbar, hälsosam och god livsmiljö.
 •   motiverar till ett miljö- och klimatmässigt ansvarsfullt agerande.
 •   skapar lösningar och tydliga budskap som uppmuntrar till förändrat beteende.
 •   skapar nya system, produkter och tjänster som använder mindre resurser och levererar mer.
 •   gör miljötänk intuitivt och mer lättillgängligt.

Social och kulturell hållbarhet

Vi på Hållplats Nolbygård
 •   fokuserar på att trygga mänskliga värden som delaktighet, arbetstillfällen individuell och social utveckling.   
 •   uppmuntrar till och tar tillvara på kollektiv likväl som individuell kunskap och kreativitet från olika expertisområden.  
 •   bygger broar mellan olika kulturer, bidrar till gemensam förståelse över nationsgränser och uppmuntrar till mångfald.   
 •   ger människor hopp och verktyg att själva finna lösningar på ekologiska, ekonomiska och mänskliga utmaningar.
 •   uppmuntrar människor att förändra sitt beteende för minskad påverkan på miljön och ökat mänskligt välmående för alla.