Marknadsvillkor

MARKNADSVILLKOR NOLBYGÅRDS MARKNADER 2023

Hej bästa marknadsutställare!

Nolbygårds marknader genomsyras av småskalighet med inriktning på närtillverkad mat, hantverk och kläder med ekologiska förtecken. Marknadsvillkoren är till för att säkerställa kvaliteten. Alla vi som arbetar och deltar på marknaden brinner för vårt hantverk och vår marknad. Vi bidrar tillsammans till dess framtid. Målet är att utställare (försäljare, matproducenter, hantverkare) och marknadsvaror tillsammans ska ge ett gott skäl till att besöka vår marknad.


Arrangören finns att kontakta om du som marknadsutställare vill ha tips, råd eller stöd. Fyll i din intresseanmälan grundligt och uppriktigt så kan vi stödja och hjälpa dig på bästa sätt. Sedan 2019 genomförs marknaden med Nolbygårds intresseförening som huvudman.

Det är viktigt att vi alla tar ett gemensamt ansvar för marknaden och för Nolbygårds marknaders fortlevnad. Läs därför noga igenom vad som förväntas av dig som marknadsutställare.

Varmt välkomna till Nolbygårds marknader 2023!

Med vänliga hälsningar
Nolbygårds intresseförening
 
Kontaktuppgifter
Nolbygårds intresseförening - Nolbygårds marknader

Telefon under marknadsdagen 0720-31 34 47
e-post: marknader@ngi.nu
…..............................................................................................................
ALLMÄNNA REGLER

  1.  Alla typer av varor/aktiviteter/tjänster skall vara godkända av Nolbygårds intresseförening. Nolbygårds intresseförening godkänner produkter och material som överensstämmer med vår inriktning.
  2. För anvisad plats gäller att överenskommen platsyta inte får utvidgas. För anvisad plats gäller att den skall utnyttjas vid samtliga tillfällen som anmälts. Om marknadsdeltagaren får slut på varor eller av annan anledning inte kan upprätthålla sin närvaro på platsen i enlighet med angiven dag i anmälan, ska marknadssamordnaren underrättas. Marknadens öppettider skall respekteras!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        För marknaderna 2023 gäller följande:                                                                                                         Vårmarknad och höstmarknad är inställda.
          Julmarknaden äger rum lördagen den  25 november 2023.
  1. Sopsortering tillämpas på marknaderna. Varje utställare ombesörjer att ta med sig sitt avfall efter marknadens avslut. Plastbestick får inte längre förekomma vid försäljning och servering av förtäring. De bestick som erbjuds ska vara av miljövänligt material, såsom trä eller bambu. För miljöns skull använd inte plastpåsar eller plastgalgar.
  2. Försäljning av kaffe på marknadsområdet är förbehållet arrangören.
  3. Fordon på området är endast tillåtna för leverans och uppackning av och till marknadsståndet utanför marknadens öppettider.
  4. Logistik innan marknadens början. Arrangören förbehåller sig rätten att styra upp logistiken innan marknadens början med tanke på det begränsade utrymme vi har till förfogande samt att  minimera risken för olyckor. 
  5. Hänvisning till parkering ombesörjer arrangören. Obs viktigt! Det bilfria området är också en mycket viktig del av upplevelsen för besökaren – både för de besökare som kommer kl 10 och de som kommer senare på dagen.
  6.  Logistik vid marknadens avslut. Arrangören förbehåller sig rätten att styra upp logistiken efter avslutad marknad för att underlätta nedpackning samt minimera risken för olyckor.
  7. Höga krav ställs på sophanteringen. Marknaderna strävar efter att vara så miljövänliga som möjligt. Sopsortering tillämpas. Var och en tar hand om sitt.
  8. Användning av gasol behöver anmälas av dig som marknadsdeltagare hos Räddningstjänsten Alingsås/Vårgårda. Det är försäljaren som ansvarar för anmälan. Kom ihåg att anmälan ska göras minst 14 dagar innan hanteringens början! Räddningstjänsten meddelar att det enbart behövs tillstånd/anmälan om man använder mer än 60 liter gas (motsvarande 2 x PL11-flaskor). Vid ytterligare frågor kontakta räddningstjänsten på telefonnummer 0322-61 61 63.

 
El finns till den som behöver det
  Avgiften för el är 50 kr och innefattar:
        – Förbrukning
        – Anslutningsavgift
        – Servicekostnader
Är du/ni i behov av el
        – Ange det i intresseanmälan.
        – Tala om vad elen ska användas till.
        – Endast du/ni som i förväg beställt elström kan beredas elanslutning.
        – Om ett el-haveri sker och arrangören kan härleda haveriet till dig som marknadsutställare                                blir du ersättningsskyldig.
        – Endast skyddsjordade förgrenare/förlängare som är godkända för utomhusbruk
            (klassning IP44) får användas.
        – Högst 230v, 1000w, får tas ut med vanlig stickpropp.                                   
        – För högre uttag måste trefasanslutning (16A/32A) användas.
         – Hyr du en marknadsbod gäller inte trefasanslutning. Endast skyddsjordade förgrenare och/eller                   förlängare som är godkända för utomhusbruk får användas. Samma villkor som en utomhusplats! 


Avbokning av godkänt deltagande skall göras skriftligt per brev eller e-post.
Se adresser nedan.

Brev: Nolbygårds Intresseförening, Ängsvaktaregatan 19 – 21, 441 38 Alingsås.        
E-post: marknader@ngi.nu
 
Vid avbokning: 0 - 14 dagar före marknadsdagen debiteras 100 % av deltagaravgiften.

Vårmarknad, inställd
Höstmarknad,  inställd
Julmarknad, söndagen den 12/11 - 25/11.

Arrangören förbehåller sig rätten att avhysa marknadsutställare som inte följer marknadsvillkoren och/eller svensk lag. Ingen ersättning eller skadestånd betalas ut.
 
Prislista
Hyra av utomhusplats
Du som utställare erbjuds en plats på 3 x 3 meter. Medtag eget bord och regnskydd/ tält.
Kostnad: 300 kr/utställare och plats.
Vill du ha el kopplat till din plats tillkommer det 50 kr/utställare.
 
Hyra av plats i Marknadsbod Antal marknadsbodar är begränsat till 10 stycken.
Kostnad: Hyra av hela boden 1 050 kr inkl. el.
Storlek invändigt bredd 3,40 m, djup 2,20 m och höjd 2,10 m. Bordskiva för exponering av produkter kommer att finnas med måtten bredd 3,40 m och djup 0,75 m. I boden finns uttag för el och fast belysning.
 
Vill du dela en marknadsbod med en utställare?
Kostnad: Hyra av halva boden 550 kr inkl el.
Då disponeras bordskiva för exponering, med mått 1,70 m. (Bordsskivan i boden delas på mitten med en skiva som skiljer de olika utställarnas produkter från varandra). Övriga mått se ovanstående.
 
 
Betalning (när du fått din plats bekräftad)
Du kan betala till Nolbygårds intresseförening BG 5490-0832 eller
Swisha din betalning till 123 182 49 03 Nolbygårds intresseförening.

Betala inom 14 dagar efter mottagen bokningsbekräftelse!

Vid utebliven betalning kan platsen ges till annan utställare.

Märk din inbetalning med namn/företag och vilken marknad
 

Vi kommer att lägga ut alla våra utställare på vår hemsida www.nolbygardsintresse.nu Under rubriken Nolbygårds marknader finns fliken ”Utställare”.